Byggingastjórn

Eigandi ber ábyrgð á því að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirkis sé farið að kröfum laga um mannvirki og þessarar reglugerðar.

Við tökum að okkur byggingarstjórn fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

  • Dags: 6. júní 2018
  • Lög nr: 160/2010 um mannvirki
  • Ábyrgð byggingarstjóra: Ábyrgð undirstrikuð

Byggingarstjórn

Þann 6. júní 2018 var á alþingi samþykkt breyting á lögum nr. 160/2010 um mannvirki, þar sem hlutverk byggingarstjóra var breitt nokkuð og ábyrgð undirstrikuð. Nánari útlistun á ábyrgð og hlutverkum einstakra aðila er nánar lýst í byggingareglugerð.

Ábyrgð eiganda. (grein 2.7.1)

Í grein 2.7.1 í byggingarreglugerð er fjallað um ábyrgð eiganda mannvirkis, en þar segir meðal annars:

Eigandi ber ábyrgð á því að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirkis sé farið að kröfum laga um mannvirki og þessarar reglugerðar.

Eigandi skal hafa virkt innra eftirlit með því að þeir aðilar sem hann ræður til að hanna, byggja og reka mannvirkið fari eftir ákvæðum laga um mannvirki og þessarar reglugerðar. Hönnunarstjóri annast innra eftirlit eiganda við hönnun mannvirkis. Byggingarstjóri mannvirkis framkvæmir innra eftirlit eiganda frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til lokaúttekt hefur farið fram. Hönnunarstjóri og byggingarstjóri skulu gera eiganda grein fyrir framkvæmd innra eftirlits samkvæmt því sem kveðið er á um í 4.hluta þessarar reglugerðar.

Eigandi ber ábyrgð á að fram fari lögboðið eftirlit með byggingu mannvirkisins í samræmi við ákvæði laga um mannvirki og þessarar reglugerðar.

Hlutverk byggingarstjóra. (grein 4.7.1):

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn byggingarstjóri. Óheimilt er að veita byggingarleyfi fyrir framkvæmd nema ráðinn hafi verið byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur reglugerðar þessarar.

Byggingarstjóri er faglegur fulltrúi eiganda við mannvirkjagerð og starfar í umboði hans samkvæmt skriflegum ráðningar- eða verksamningi við eiganda. Byggingarstjóri skal gæta réttmætra hagsmuna eiganda gagnvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að mannvirkjagerðinni koma.

Byggingarstjóri mannvirkis annast innra eftirlit eiganda frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til lokaúttekt hefur farið fram.

Um umboð byggingarstjóra, verksvið og ábyrgð fer eftir ákvæðum laga um mannvirki, þessarar reglugerðar og samningi við eiganda.

Starfsleyfi byggingarstjóra. (grein 4.7.3)

Byggingarstjóri skal hafa starfsleyfi Mannvirkjastofnunar.  Skilyrði fyrir útgáfu starfsleyfis er að umsækjandi uppfylli viðeigandi hæfniskröfur skv. þessum hluta reglugerðarinnar, hafi sótt sérstakt námskeið sem Mannvirkjastofnun stendur fyrir og hafi gæðastjórnunarkerfi samkvæmt nánari fyrirmælum þessarar reglugerðar.

Við erum með starfsleyfi sem byggingarstjóri frá Mannvirkjastofnun og gæðakerfi okkar er skráð hjá þeim.